Живот

Здравје

МОРБИЛИ ( Мали сипаници )

Осипниот стадиум трае 5-6 дена, а се повлекува по истиот редослед како што се појавувал, од главата па надолу. Потоа почнува постепено подобрување на состојбата и целата болест, ако нема посериозни компликации трае две недели.  

Прочитај повеќе »
Здравје

Препораки за подобрување на националната стратегија за превенција на сервикалниот карцином

За жал во моментот резултатите не се задоволителни и моето мислење е дека и понатаму интензивно треба да се подига свеста и здравствената култура на популацијата за значењето на скринингот на цервикалниот карцином, со апели, советувања и постојани предавања во смисла на едукација.  

Прочитај повеќе »
Здравје

ОСТЕОПОРОЗА

Дијагнозата се поставува со дензиметрија и секоја постара особа треба превентивно да ја направи преку својот матичен лекар

Прочитај повеќе »