Здравје

Здравје

МОРБИЛИ ( Мали сипаници )

Осипниот стадиум трае 5-6 дена, а се повлекува по истиот редослед како што се појавувал, од главата па надолу. Потоа почнува постепено подобрување на состојбата и целата болест, ако нема посериозни компликации трае две недели.  

Прочитај повеќе »
Здравје

Препораки за подобрување на националната стратегија за превенција на сервикалниот карцином

За жал во моментот резултатите не се задоволителни и моето мислење е дека и понатаму интензивно треба да се подига свеста и здравствената култура на популацијата за значењето на скринингот на цервикалниот карцином, со апели, советувања и постојани предавања во смисла на едукација.  

Прочитај повеќе »
Здравје

ОСТЕОПОРОЗА

Дијагнозата се поставува со дензиметрија и секоја постара особа треба превентивно да ја направи преку својот матичен лекар

Прочитај повеќе »
Здравје

ПОСТПОРОДИЛНА ДЕПРЕСИЈА

Не само кај депресивните, туку и кај здравите родилки потребна е пофалба од околината, разбирање,поддршка и убав збор, како кај младите мајки би се зацврстила самодовербата со што полесно би се надминал овој за нив специфичен период.  

Прочитај повеќе »
Здравје

КРОНОВА БОЛЕСТ

Со рано откривање на болеста и соодветна рана терапија, како и правилен начин на исхрана, болните од Кронова болест може да живеат нормален, квалитетен и долг живот

Прочитај повеќе »
Здравје

ПАРКИНСОВА БОЛЕСТ

Со навремена и соодветна терапија паркинсовата болест може успешно да се третира со што на пациентот ќе му се овозможи нормално и самостојно извршување на секојдневните активности

Прочитај повеќе »