Пробиштип инфо

практични совети за здравјето

Здравје

ОСТЕОПОРОЗА

Дијагнозата се поставува со дензиметрија и секоја постара особа треба превентивно да ја направи преку својот матичен лекар

Прочитај повеќе »
Здравје

КРОНОВА БОЛЕСТ

Со рано откривање на болеста и соодветна рана терапија, како и правилен начин на исхрана, болните од Кронова болест може да живеат нормален, квалитетен и долг живот

Прочитај повеќе »
Здравје

ПАРКИНСОВА БОЛЕСТ

Со навремена и соодветна терапија паркинсовата болест може успешно да се третира со што на пациентот ќе му се овозможи нормално и самостојно извршување на секојдневните активности

Прочитај повеќе »
Здравје

Практични совети за здравјето од д-р Емилија Милановска

Фебрилните конвулзии во повеќето случаи имаат добра прогноза особено едноставните. Кај комплексните е потребно прегледи и контроли од невропедијатар и соодветна антиепилептична терапија. 

Прочитај повеќе »
Категории